Grondwet

Grondwet van Opstandingskrag Bedieninge

Woordbepaling -In die grondwet beteken-
1  “die kerkgroep” ‘n Maatskappy sonder winsbejag ingevolge die maatskappy wette van die R.S.A.
2  Die kerkgroep bestaan as regspersoon- Die kerk groep is ‘n regspersoon met ewigdurende
    regsopvolging, bevoeg om in sy eie naam as eiser en verweerder in regte op te tree en om
    afsonderlik van sy lede regte te verkry en verpligtings aan te gaan.
3  Die setel van die kerk groep -  Die kerkgroep se hoofkwartier is te Kort straat 1 Groblersdal,
    of op so ‘n ander plek as die waarop hy ingevolge sy konstitusie mag besluit. 
    Die posadres is Posbus 1967 Groblersdal.
4  Bevoegdhede en konstitusie van die kerkgroep.
a) Die kerkgroep het die bevoegdheid om sy konstitusie te wysig, met meerderheid stem op 'n
    vergadering waarvan daar behoorlik voor kennis gegee is, om die konstitusie of sodoende
    reëls, regulasies veranderings te maak, te wysig of te kanselleer en oor die algemeen om alle
    sodanige handelinge en werksaamhede te bevorder wat vir die voordeel van die kerkgroep
    en die bevordering van sy doelstellings benodig word.
b) Die akte van oprigting en statute van die maatskappy wat by die inwerkingtreding van hierdie
    kerkgroep van krag is, en uiteengesit is in die Bylae hierby, bly mutatis mutandis van krag
    as die kerkgroep se konstitusie wat sy bevoegdhede en doelstellings beskryf, die bestuur en
    beheer van sy sake reël en vir die wysiging van die gemelde konstitusie voorsiening maak.
5  Die ampsdraers sal deur die plaaslike bestuursraad, deur geheime stem brief, verkies  word.
    Daar moet ‘n visevoorsitter, sekretaris en of tesourier driejaarliks verkies word. (‘n Rotasie
    stelsel, op bediening grondslag word egter sterk aanbeveel, die bestuursraad moet self besluit
    water een hulle verkies.) Die voorsitter van die plaaslike bestuursraad is ex officio uitvoerende 
    beampte van die kerk.
6  Die doelstellings van die kerkgroep is soos uiteengesit onder punt 3 van die akte van oprigting.

Bylae:   Statute

1. Die lede van Opstandingskrag Bedieninge hierna kortweg genoem ‘kerkgroep’, sal in soverre dit 
    die administrasie van die kerkgroep raak bestaan uit lede wat volgens die Bybel tot bekering    
    gekom het (Jh. 3), die doop van gelowiges d.m.v. onderdompeling, soos deur Jesus ingestel
    (Mt. 28:19) ondergaan het. Die bestuursraad moet ook die belofte van die Heilige Gees (Hand. 
    2:38,39) deelagtig geword het met die spreke in ander tale as enigste eerste bewys daarvan,
    en ook antwoord op die roeping van God, om hul bediening uit te leef met die doel om die 
    evangelie uit te dra na die ganse mensdom (Mark.16:15-20).
2. Persone wat aan bogenoemde vereistes voldoen moet ook die amptelike lidmaatskap vorm
    voltooi wat deur die beheer liggaam goedgekeur sal word. By goedkeuring sal persoon
    lidmaatskap op ‘n probasie tydperk verkry totdat hul ‘n bediening opleiding kursus voltooi het, en 
    begin het om hul bediening uit te leef.
3. Voorwaardes van lidmaatskap:
a. Persone moet hulle onderwerp aan die gesag deur God oor hul gestel en moet elkeen hoër as
    homself ag.
b. Persone moet getrou wees om God se deel, volgens Mal 3:10, en dit po rata by die kerkgroep in
    betaal.
c. Hul moet egter by hul vorige gemeente behoorlik bedank voor aansoek om lidmaatskap by die
    kerkgroep.
d. Die uitbouing van die Koninkryk moet altyd primêr wees en lede moet ten alle tye die gesindheid
    van Christus openbaar.
e. Daar word van al die lede verwag om, waar moontlik, al die ‘kerkgroep’ aktiwiteite by te woon om
    sodoende hul bediening ten alle tye ten volle uit te leef.
f.  Enige bediening binne die kerkgroep is tydelik van aard en kan van tyd tot tyd deur ‘n komitee
    van die bestuur raad, in oorlegging met betrokke lidmaat, verander word. (bediening sal slegs
    aanpas word by God se roeping vir die bepaalde lidmaat).
g. Persone bly lid van die groep totdat hulle skriftelik bedank, onder tug afgesny word, sterf of
    lidmaatskap laat verval.
h. Die lidmaatskap verval beslis nadat lid of lede sonder verskoning en of geldige rede, twaalf
    kalender maande na mekaar afwesig sou wees.
4. Verantwoordelikheid van lidmate- Die kerkgroep sal vir alle doeleindes as sodanig bly bestaan,
    nieteenstaande bedanking, uitsetting of dood van enige bestuurslid, lidmaat, of die toelating van
    enige nuwe lidmaat.  By bedanking, verwydering of dood van enige betrokke lidmaat of persoon
    sal hul aandeel (as so iets bestaan) van aangroei, oploop en voortgaan tot voordeel van die 
    ander oorblywende lidmate, en hy en sy erfgename sal, ipso facto, vrygestel, ontslaan en onthef
    wees van enige aandeel en verantwoordelikheid vir die skulde en verpligtinge van die kerkgroep.
5. Geregtelike optrede- Enige lidmaat van die kerkgroep mag geregtelik- en of interne vervolg word
    deur saak te bring of te bestry volgens die konstitusie van die kerkgroep, dit moet egter streng
    volgens Mt.18 :15-17 geskied.
6. Die Bediening- Al die werkers van die kerkgroep sal of voltyds- of deeltydse werkers wees. Al die
    ampte van apostels, herders, leraars, evangeliste, profete of enige ander amp deur die
    uitvoerende beheerraad goedgekeur sal op ‘n voltydse basis beoefen word, en sodanige lede
    kan met die goedkeuring van die plaaslike bestuursraad besoldig word, maar dit word aanbeveel
    dat hul op ‘n tentmakers bediening sal funksioneer. Hul bediening moet egter primêr van aard
    wees, en hul roeping van God afkomstig wees.
7. Bestuur en administrasie van kerkgroep,  Die regte wat vir tyd en wyl by die lede van die
    kerkgroep berus, om besigheid en sake voort te sit en te bestuur, werksaamhede te beheer sal
    kragtens en op grond hiervan tot uitvoer gebring word. Die lede, deur die plaaslike bestuursraad
    verkies,  nl. vise voorsitter sekretaris en of tesourier en twee/drie addisionele lede wat ten minste
    ses maal per jaar moet vergader het volmag, om alle transaksies, namens kerkgroep aan te
    gaan. Met dien verstande dat daar ‘n behoorlik genotuleerde besluit op vooraf gehoue
    vergadering was. In uitsonderlike gevalle kan twee ampsdraers en een van die ander lede, van
    beheerraad ‘n besluit neem wat dan op volgende vergadering bevestig moet word. Die plaaslike 
    bestuursraad doen jaarliks verslag aan die uitvoerende beheerraad en met hul goedkeuring aan
    die gesamentlike jaarlikse gemeente vergadering van die kerkgroep.  Enige kondisionele
    veranderings kom eers van krag nadat die volle uitvoerende bestuursvergadering dit
    goedgekeur het. Alle vergaderings, van die kerkgroep sal volgens die regiment van dissipline 
    geskied.

Bylae:  Akte van oprigting
Maatskappy sonder winsbejag, Opstandingskrag Bedieninge

1.  Die naam van die Maatskappy is Opstandingskrag Bedieninge.
2.  Die geregistreerde kantoor van die maatskappy moet ten alle tye in die RSA geleë wees.
3.  Die doel van die Maatskappy sal wees die uitbreiding in Suid - Afrika en elders, deur enige en
     elke wettige middel, van die koninkryk van God op aarde ooreenkomstig die leerstellings van
     die Woord van God (Bybel) vir hierdie doel sal die Maatskappy deur sulke persone en op sulke
     wyses as wat voorgeskryf mag word geregtig wees om enige of almal van die volgende sake en
     dinge ten uitvoering te bring:
a)  Om bekwame en geskikte persone toe te laat om lede van die kerkgroep te word, en om lede uit
     te sit van wie die sienswyse, karakter of gedrag, na behoorlike ondersoek, bevind sou word dat
     dit strydig met die Heilige Skrif asook die leerstellings, tug en die gebruik van Opstandingskrag
     Bedieninge is.
b)  Om bekwame, geroepe en geskikte persone vanuit haar lede te verorden of aan te stel om
     leraars, ouderlinge, diakens, evangeliste, sendelinge of werkers te wees of ander ampte te
     beklee en as sulks te erken persone wat wettig aangeneem is as lede van die maatskappy.
c)  Om te huur en gebruik te maak van die dienste van leerkragte, kolporteurs, agente of ander
     persone wat van tyd tot tyd op sulke voorwaardes en vir sulke tydperke as wat nodig geag mag
     word of wenslik mag wees vir die werk of enige belange van die Maatskappy
d)  Om kerke, vergaderplekke, skole, hospitale, armgestigte, weeshuise, pastorieë , raadsale,
     kantore, inrigtings en klub geboue of enige ander gebou of besigheid nie hier genoem nie op te
     rig, te onderhou en te ondersteun en om te help in die oprigting, onderhoud en ondersteuning
     daarvan tot bevordering van die geestelike, morele of stoflike voordeel van die lede van die
     Opstandingskrag Bedieninge of van hul familielede, bloedverwante of afhanklikes.
e)  Om geld by te dra of te waarborg, of ander steun te verleen tot die bevordering van enige
     Godsdienstige, liefdadige inrigting of strewe, of van enige publieke, algemene of nuttige doel.
f)   Om boeke, traktate, pamflette, tydskrifte, nuusbriewe, rekenings, state, papier, omsendbriewe,
     advertensies, handbiljette, aanplakbiljette, en ander dokumente te druk en uit te gee of om te
     help met die druk en uitgawe wat gepaard gaan met, of wat bevorderlik is vir die doel en werk
     van die maatskappy of wat bereken word om te help met die verspreiding van die Christelike
     geloof geleer deur Opstandingskrag Bedieninge.
g)  Om enige persoon of persone, komitee of vereniging of liggaam aan te stel, om die maatskappy
     in enige ander land of staat te verteenwoordig in enige kwessie of saak, met sulke magte en 
     gesag: en onderhewig aan sulke voorwaardes en voorbehoud as wat van tyd tot tyd nodig en
     wenslik geag mag word.
h)  Om met enige Goewerment of Owerheid, soewereine, munisipale of plaaslike ooreenkomste aan
     te gaan, as wat bereken word om die doel van die maatskappy te bevorder, maar werk aan te 
     help, of om die beoefening van haar magte, of enige van hulle te vergemaklik.  Om van sulke
     goewerment of owerheid enige regte, voordele, magte of vergunnings as wat wesenlik geag mag
     word om aan te skaf te verkry.  Om aan enige sulke ooreenkomste, regte voordele, magte of
     vergunnings as wat wenslik geag mag word om aan te skaf te verkry. Om aan enige sulke
     ooreenkomste, regte, voordele, magte en vergunnings , te voldoen, en uit te voer en uit te
     oefen en om te bevorder en te verkry van enige Wetgewende mag, Parlement, vergadering,
     raad of Uitvoerende mag van enige sulke goewerment of owerheid die reg om die maatskappy in
     staat te stel of om te help, om haar doel te bevorder, haar werk voort te sit, of haar magte te
     beoefen of enige van hulle. 
i)   Om enige trust, eiendomme of fondse aan te neem, aan te skaf, te hou en mee te handel
     onderworpe aan en in terme vir enige trust, rakende dit en om enige trust of plig wat toevertrou
     word of oopgelê word te onderneem, te behartig en uit te voer of te doen.
j)   Om grond en belange in grond, geboue, strukture, sekuriteite, effekte, aandele, skuldbriewe,
     verhandelbare dokumente, fondsgelde, skulde, saakregte en eiendomme van welke aard of  
     soort ook al en waar ook al geleë, roerend of vaste aan te skaf deur aankoop, huur of
     andersins, en op enige voorwaardes en vir enige oorweging aan te neem by wyse van gawe,
     donasie, subskripsie, nalatenskap, bemaking , vermaak of andersins hoe ook al en onderworpe
     aan enige voorwaardes of las om eiendomsreg te verkry in dokumentêre bewys van
     eiendomsbewys in behoorlike orde van die afsonderlike land , en te hou, bestuur, onderhou,
     beheer en in enige wyse en teen risiko verassureer en op enige voorwaardes te verkoop,
     oordra, verband neem, verbind, verhuur, leen of andersins van die hand sit.
k)  Om geboue en strukture van welke soort of materiaal ook al, hetsy op die grond van die
     maatskappy of nie, op te rig, te onderhou, te verander of af te breek.
l)   Om geld te leen en te hef op so ‘n wyse en op sulke terme as wat  noodsaaklik of wenslik geag
     sal word en om te onderneem en te verseker die terugbetaling daarvan en in besonder geld wat
     verkry was deur verbande, verbinding of skuld briewe op of oor enige of alle besittings van die
     maatskappy.
m) Om die fondse en gelde van die maatskappy op so ‘n wyse en op sulke sekuriteite, op sulke
     terme en aan sulke persone as wat van tyd tot tyd wenslik mag wees te belê, mee te handel en
     uit te leen.
n)  Om enige persoon of liggaam ooreenkomstig en kontrakte te waarborg, en om aktes,
     verbande, verbande en beleggings van sekuriteite of garansie te teken en uit te voer.
o)  Om ‘n bankrekening of bankrekenings in die naam van die maatskappy te open of in trust vir die
     maatskappy of andersins soos nodig of wenslik mag wees, by sulke banke en in sulke plekke
     soos wenslik mag geag wees, en op oorplasing werk en dit afsluit van tyd tot tyd soos wenslik
     geag mag word.
p)  Om tjeks, wisselbriewe, skuldbewyse en verhandelbare dokumente uit te maak, te teken en te
     trek en te ontvang en te endosseer.
q)  Om kwitansies, bevryding en lossings  vir enige gelde betaald of ander besittings op enige wyse
     oorgeplaas of gelewer van die maatskappy vir enige doel te teken, te gee, en toe te staan.
r)   Om alle sulke ooreenkomste, kontrakte , prokurasies, akte en ander dokumente soos wenslik of
     noodsaaklik geag mag wees vir die voordeel van die maatskappy vir die bevordering van haar
     doel, werk of vir die behoorlike uitoefening van haar magte, aan te gaan, toe te staan te teken
     te maak of uit te voer.
s)  Om enige vergelding of uitbetaling  nodig vir die bestuur van die sake van die maatskappy te
     maak; en in besonder sulke salarisse en belonings vir die huis en ander onkoste van pastore,
     ouderlinge, evangeliste,sendelinge, werkers, uitvoerende  beamptes, komiteelede en ander
     persone in diens geneem vir die werk van, of wat namens, of vir die maatskappy ageer, of van
     tyd tot tyd nodig en wenslik mag wees, te betaal.
t)   Enige regsgeding, saak of stappe in enige Geregshof, deur of teen die maatskappy in te stel,
     aan te voer, voort te sit of te verdedig, op te gee, of te skik, en om enige geskille of vraagstukke
     wat voort spruit  uit , of in verband met die sake van die maatskappy, vir skeidsregterlike
     beslissings voor te lê.
u)  Om alle sulke handelinge te doen, al sulke akte, geskrifte of dokumente as wat nodig geag mag
     wees vir, of tot voordeel van die bevordering van die doel vir die werk van die maatskappy, of
     gepaard te gaan met, of wat saaklik mag wees vir die behoorlike uitoefening van haar magte,
     aan te gaan, te teken en uit te voer.
v)  Om fondse kos of enige ander middel in te samel vir behoeftiges in die gemeenskap met dien
     verstante dat enigiets wat so ingesamel is slegs daarvoor aangewend mag word. Enigiets wat
     ingesamel word moet behoorlik geboekstaaf word en moet aan beheerraad voorgehou word by
     elke beheerraad vergadering.
4.  Bankrekenings: Die kerkgroep moet begin met ‘n lopende rekening. In die toekoms kan
     spaarrekening aan  lopende gekoppel word om sodoende meer rente te bekom. Vaste
     beleggings moet slegs by goedgekeurde finansiële instansies gedoen word.  Vir oudit redes
     moet daar van kontant transaksies of kontant tjeks weg gebly word. Enige ontrekking mag slegs
     op goedkeuring van vergadering geskied. In uitsonderlike gevalle kan twee ampsdraers en een
     ander lid ‘n besluit neem vir ‘n besondere onttrekking wat dan op volgende vergadering bevestig
     moet word. By die lopende rekening moet daar twee van die drie ampsdraers gelyktydig teken.
5.  Klanktoerusting en beligting: Die klank toerusting asook al die elektriese uitrusting sal op ‘n
     bepaalde plek gestoor word. Dit moet elke keer deur verantwoordelike persoon oop en toe
     gesluit word. “n Behoorlike opgeleide klank man, wat ‘n oor vir klank het, sal vir verstellings
     verantwoordelik wees. Enige orkes lid of voorsanger moet deur die klank man werk, en saam
     dan veranderings aangaan.  Wanneer daar enige gebreke voorkom moet dit onmiddellik aan die
     bestuursraad gemeld word om onmiddellike herstelwerk deur gekwalifiseerde personeel te
     bewerkstellig. Slegs met behoorlike toestemming mag dit vir kerk doeleindes verwyder word.
6.  Geskille tussen lede: Daar word van alle lede verwag, om alle geskille, hoe gering ook al
     ooreenkomstig  Mt. 18:15-17 op te los. Eers nadat aan die vereistes van die skrif  voldoen is en
     vergifnis toegepas is, is saak opgelos.