Nuus


11 Maart 2018
Category: General
Posted by: hannes

Fil. 4:13

13 Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.”

Mk. 9:23

23 “En Jesus sê vir hom: Wat dit betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.”

Hb. 11:1

1 “Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.”

Wanneer jou onwankelbare vertroue in God gesetel is: jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee.”

25 Februarie 2018
Category: General
Posted by: hannes

Lk. 10:19

19 “Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.”

Hd. 1:8

8 “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”

Is jy toegerus met die “dunamis” krag van die Heilige Gees?

18 Februarie 2018
Category: General
Posted by: hannes

Lk. 6:45

45 “Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.”

Jes. 55:11

11 “so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.”

 

Wat spreek jy? Wat is in jou Hart?

Begin en kry die Woord van God in jou hart, spreek dit want dit keer nooit ledig terug nie en bereik telkens die doel.

11 Februarie 2018
Category: General
Posted by: hannes

Hierdie dissipline word die meeste verwaarloos weens ons gebrek aan die kennis van die Woord en is juis die een wat ’n nuwe begeerte in jou plaas om die Woord te ondersoek.

Jes. 58:3-6 (lees asseblief die hele hoofstuk self)  

3 “Waarom vas ons, en U sien dit nie? Waarom kwel ons ons siel, en U weet dit nie? —Kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen, en julle jaag al jul arbeiders aan.

4 Kyk, om te twis en te kyf, vas julle, en om te slaan met misdadige vuis; julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie.

5 Is dít die vas wat Ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel: dat hy sy hoof buig soos ‘n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas en ‘n dag wat die HERE welgevallig is?

6 Is dít nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?"

Hierdie dissipline word die meeste verwaarloos weens ons gebrek aan die kennis van die Woord en is juis die een wat ’n nuwe begeerte in jou plaas om die Woord te ondersoek.

04 Februarie 2018
Category: General
Posted by: hannes

Wie is almal ouers van kinders? Ma of pa? Wat soek julle vir julle kinders?

Net die beste, baie wil beter vir hulle kinders hê as wat hulle self gehad het.

Jesus leer ons om te bid: “Laat U Wil geskied net soos in die hemel net so op die aarde.”

Is daar enige tekort aan enigiets in die hemel: Nee, daar is ’n oorvloed van alles. Is daar siekte in die hemel: nee, daar is geen siekte meer nie. So kan ons in alles voortgaan en vergelyk dit wat in die hemel is met ons aardse. As God dit so in die hemel wil hê dan moet ons bid en dit alreeds op die aarde ontvang.

24 Januarie 2018
Category: General
Posted by: hannes

1Jh. 3:9

9 “Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore”

Indien dit nog vir jou moontlik is om sonde te doen het jy nie heeltemal gesterwe nie, en daarom moet jy baie harder daaraan werk. Onthou die Gees van God sal jou help indien Hy sien dat dit jou begeerte is, en dat jy alles in jou vermoë doen om jou gees weer in beheer te kry, en om jou verstandelike waarneembare te laat sterf. Indien jy dit werklik met jou hele wese begeer, en iets daaromtrent begin doen sal Hy jou help en dit wat soos ‘n berg voor jou gelyk het verdwyn soos mis voor die son.

07 Januarie 2018
Category: General
Posted by: hannes

 SMALL STRAWS IN A SOFT WIND by MARSHA BURNS

I am with you to guide you into My will and purpose for you.  Do not be afraid.  I will speak to you in ways that are easy for you to understand.  And, I will direct you.  However, you must position yourself to be sensitive to My Spirit.  Spiritual awareness is developed as you spend time in My presence, says the Lord. 

  

 Isaiah 30:21 Your ears shall hear a word behind you, saying, "This is the way, walk in it," whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left.

 

01 Januarie 2018
Category: General
Posted by: hannes

God se plan met my in 2018:

Jer. 29:11

11 “Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Dit is reg God het ’n spesiale plan vir al sy kinders, maar die probleem is dat die duiwel dit reggekry het om God se kinders so te verwar wanneer hulle hoopvol hoor dan dink hulle aan ’n ashoop vol probleme en ons hoop het so vervaag dat ons nie meer die verskil tussen wêreldse hoop, wat maar net wensdenkery is, en ware Goddelike hoop, wat egter die bewys is dat die Een wat dit beloof het nie ’n mens is dat Hy sou lieg nie en dat op grond van die waarheid van God se Lewende Ware Woord, Jesus die verheerlikte Christus is.

Die rede waarom die meeste van God se dierbare kinders hulle nog in die woestyn van tekortkominge bevind is omdat hulle by hul weergeboorte nie die ou lewe tot niet gemaak het nie, nee hoewel hulle daarmee soort van gebreek het sleep hulle dit nog saam met hulle. Hier volg God se belofte nou.

Indien jy gewillig is om jouself in ’n persoonlike verhouding met My te verbind met die voorwaarde dat jy jou hele bagasie, ja selfs dit wat jy deur mense uit My Woord uit geleer was agter te los, nadat jy dit vernietig het. Dan sal Ek vir jou op ’n tripel maat voorsien en jou seën en op die regte pad van oorvloed neem, nie net om jou self te verryk nie, maar ook My koninkryk daarmee te seën. Omdat Ek ’n Drie-enige God is, is daar drie dinge waarmee jy moet begin dan sal Ek jou op die regte tyd in jou bediening / amp loslaat, moet net nie die vrug ryp probeer druk nie.

Al drie is verpligtend nie een of gedeelte daarvan is opsioneel nie.

  1. Die groot opdrag.         (Mt.28:19)
  2. Die groot gebod.            (Mt. 22:37-39)
  3. Die groot werk bevel.    (Mt.10:8)   

Indien jy in al drie van bogenoemde gehoorsaam is dan gaan jy jouself nie meer ken nie, want dan sal My Gees My Woord bevestig deur die tekens en wonders wat daarop sal volg in jou.

30 Desember 2017
Category: General
Posted by: hannes
Aandag Diensreëlings vir 31-12-2017 Daar sal slegs een diens 09H00 wat u asb. nie moet mis nie spesiale woord vir almal. Kom drink vir oulaas die jaar ’n koppie boeretroos na die diens. Die boodskap is net vir jou.
17 Desember 2017
Category: General
Posted by: hannes

Jes.1:12-19

12 “As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis—om my voorhowe te vertrap?

13 Bring nie meer skynheilige offergawes nie; gruwelike reukwerk is dit vir My. Nuwe mane en Sabbatte, die uitroep van samekomste—Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie!

14 Julle nuwe mane en julle feestye haat My siel; hulle is My ‘n oorlas. Ek is moeg om dit te dra.

15 En as julle jul hande uitbrei, bedek Ek my oë vir julle; ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister Ek nie: julle hande is vol bloed.

16 Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen,

17 leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.

18 Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

19 As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.”

10 Desember 2017
Category: General
Posted by: hannes

Hb. 13:8

8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Mal. 3:6

6 “Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.”

Indien God en Jesus nie verander het nie, is die rede vir die nie ontvangs van God se beloftes nie Hulle skuld nie, maar ons sin so kom op die plek waar God sy beloftes in jou lewe kan vervul.

Wees Geseen God se kinders 

03 Desember 2017
Category: General
Posted by: hannes

Jes. 66:1, 2

1 “So sê die HERE: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees?

2 Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my Woord.”

Sedert Jesus ons Hoëpriester geword het woon God nie meer in die tabernakel nie.

Hd. 17:24

24 “Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.”

1Kor. 3:16

16 “Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?”

God soek jou hele liggaam nie net ’n klein gedeelte nie, is jou liggaam gereed om ’n tempel van God te wees? 

26 November 2017
Category: General
Posted by: hannes

LK. 9:23

23 En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.”

 

Hierdie teksvers is gerig aan ons almal, so gee ’n bietjie aandag: As jy Jesus wil volg moet jy jou eie ek (wil) agterlaat jou kruis opneem, toelaat dat die Heilige Gees jou in die waarheid van sy Woord lei.

 

Rm. 8:14

14 “Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.”

 

Jou kruis opneem is om alles te doen wat die Woord van God jou beveel en dit is die leiding van die Gees van God is wanneer die Gees jou help om God se Woord gehoorsaam na te volg en nie net Sondae nie nee elke dag.

God seën jul.

18 November 2017
Category: General
Posted by: hannes

Jes. 1:19

19 “As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.”

Mt. 7:24

24 “Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.”

Josua 1:8, 9

8 “Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

9 Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.”

Diegene wat gehoor gee aan die Woord van God sal al die goeie van die land eet.

11 November 2017
Category: General
Posted by: hannes

Heb. 10:25

25 “en laat ons, ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.”

Bykans al God se kinders is van mening dat hiérdie dag spoedig besig is om te kom, maar so min gee ag op die waarskuwing en die bevel om mekaar te vermaan. Ons is vinnig besig om net soos die wêreld te word en Sondag as maar net ’n ander dag te sien terwyl God van sy kinders verwag om mekaar in sy teenwoordigheid te ontmoet want dit is mos lekker om laat te slaap en sommer niks te doen as om aan God gehoorsaam te wees. Nee man kom ruk jou reg en gaan op soos Hy verlang.

04 November 2017
Category: General
Posted by: hannes

Lk. 6:45

45 Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.”

Mt 12:34

34 “Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond.”

Spr.18:5-8

6 “Die lippe van die dwaas kom met getwis, en sy mond roep na slae.

7 Die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe ‘n strik vir sy lewe.

8 Die woorde van die kwaadstoker is soos lekkernye, en dit gly af na die kamers van die binneste.”

Kom ons gee so bietjie ag op wat ons spreek.

Hemel Vader sit asseblief ’n wag by my mond ek verkies om slegs u Wood te spreek en help my om U Woord reg te sny vir die behoeftiges. Amen

28 Oktober 2017
Category: General
Posted by: hannes

NB Let wel   Lees asseblief hierdie hele berig.

Ek vra baie mooi moet asseblief nie die duiwelse strooipos versprei nie veral op ons groep nie. Die duiwel en sy trawante wil vrees by die mens bring en stuur boodskappe uit wat mense bevrees moet maak. Ek gaan net een opgeneemde boodskap as voorbeeld neem en ek hoop die persoon wat dit opgeneem het en elkeen wat dit aangestuur het neem kennis van wat ek probeer sê. Hulle sal voor God moet bely, vir hul aandeel aan die duiwelse strooipos netwerk. Indien hy iets wou doen moes hy so iets gestuur het. ‘Daar is gerugte dat al die veiligheidswagte landwyd op Donderdag aan onderduimse dinge moet deelneem’ kom ons as God se kinders bid dat daar ’n Babelse verwarring onder hulle sal plaasvind en dat alles dan tot God se eer sal plaasvind. Onthou ons is in die meerderheid een derde demone twee derdes hemelse engele.  Want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. En ons vyand is alreeds oorwin deur Jesus aan die kruis op Golgotha. IN HOM HET ONS ALREEDS DIE OORWINNING. Prys die Here.

21 Oktober 2017
Category: General
Posted by: hannes

Maak asseblief nou jou geestelike ore oop en gee gehoor.

Jh 14:12-14

12 “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

13 En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

14 As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Vader ek glo (vertrou met my hele wese op) U verheerlikte Seun daarom gaan ek ook die werke doen wat Hy gedoen het asook die groter werke wat U beloof het.

So ek vra is sy Naam (outoriteit) dat  U die Woord sal bevestig sodat U in Hom verheerlik kan word, ek vra in sy Naam bevestig nou asseblief U woord aan ons.

Sal U asseblief U Woord waar maak in ons almal se lewe vandag.

 Amen

19 Oktober 2017
Category: General
Posted by: hannes

Vir jare het ek gepreek dat daar dinge is wat God nie kan doen nie, maar nou voel ek anders daaroor, kom ons kyk daarna: 1. Hy kan nie teen Sy Woord gaan nie. 2. Hy kan nie lieg nie. 3. Hy kan nie sondig nie. Dit is nie asof Hy nie kan nie, nee, Hy wil en sal nie, onthou Hy is almagtig en kan enige iets doen. Maar deur ’n wilsbesluit wil Hy nie eers daaraan dink nie, wat nog van om dit te doen. Nog iets wat God verkies om nie te doen nie is om iets te doen wat Hy vir ons gegee het om self te doen. Mt. 10:8 8 “Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.” So moet nie eers vra nie, ons Moet dit self-gee (doen), in Sy outoriteit (Naam).

14 Oktober 2017
Category: General
Posted by: hannes

Jk. 4:7

7 “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.”

Lk. 10:19

19 “Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.”

Fil. 4:13

13 “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. ”

Vader, ek onderwerp my nou ten volle aan U Woord deur alles te doen wat daarin geskryf is, en weerstaan die duiwel en neem die mag op teen die vyand en weet dat niks my ooit skade sal aandoen nie, en daarom is ons tot alles in staat deur Christus om te kan doen wat U van ons verwag.

31 Mei 2014
Category: General
Posted by: hannes

Lk. 6:45-47

45 “Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.

46 En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?

47 Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en dit doen Ek sal julle wys soos wie hy is.”

Hemelse Vader help my asseblief om van alle verkeerde dinge in my hart ontslae te raak en dan my hart te vul met U Woord sodat ek dan uit die oorvloed van my hart U woord kan spreek en lewe by mense te bring. Sal U asseblief help om U altyddeur te soek en na U Woorde te luister en alles te doen wat U van my as U kind verwag. Amen.

24 Mei 2014
Category: General
Posted by: hannes

1Pet.1:15,16

15 “Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,

16omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.”

Hb. 12:14

14 “Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;”

1 Kor. 1:30

30 Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.”

Hemel Vader, ons verneem uit hierdie teksverse dat heiligmaking twee aspekte het een wat ons weens U grote genade verniet van Jesus ontvang wanneer ons in Jesus kom maar ook ’n ander vorm wat ons self moet nastreef, help ons asseblief om heilig te leef soos U Heilig is, elke oomblik van ons lewe. 

Amen. 

17 Mei 2014
Category: General
Posted by: hannes

Fil. 4:6-9

6 “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

7 En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

8 Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.

9 En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.”

Vader, dankie dat ons oor niks besorg hoef te wees en dat ons, ons begeertes in alles by U kan bekend kan maak en dat ons in U Seun bewaar is. Help my asseblief dat my gedagtes een met U kan wees. Ek wil so graag doen wat U my leer, herinner my asseblief deur U Heilige Gees daaraan.

Amen. 

03 Mei 2014
Category: General
Posted by: hannes

Rm 12:20

20 “As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.

21 Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.”

 

Vader vergewe my asseblief dat ek my vyande eerder vervloek of met afsku behandel het en ook dat ek niks met hul te doen wou hê nie, terwyl U Woord my leer om hulle met kos en drinkgoed te voorsien. Sal U asseblief my help dat ek alle kwaad in my lewe sal oorwin deur net die goeie te doen, asook om vir my vyande te bid. Amen

12 April 2014
Category: General
Posted by: hannes

Mt 26:39-44

39 “En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.

40 En Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die slaap, en Hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak nie?

41 Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

42 Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.

43 Toe kom Hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar.

44 En Hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê.”

 Vader baie dankie dat Jesus U wil gedoen het en nie die beker by Hom laat verbygaan het nie, want as gevolg daarvan het ons vandag verlossing, bevryding en volkome genesing. Net soos die dissipels vind ons dit bykans onmoontlik om eenuur saam met Jesus te waak, leer ons asseblief om in gebed te volhard.

05 April 2014
Category: General
Posted by: hannes

2 Kor. 5:17-19

17 “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

18 En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,

19 naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.”

Vader baie dankie vir Jesus Christus, en dat ons in Hom ’n nuwe skepsel raak en deur Hom met U versoen is en dat U ons misdade nie meer toereken nie. Ek neem nou die bediening van die versoening op wat U aan my toevertrou en help my dat ek deur my doen en late die mense by Christus kan uitkry want in Hom is die versoening met U. Amen

29 Maart 2014
Category: General
Posted by: hannes

1Tim. 2:1-3

1 “In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense;

2 vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.

3 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,”

Hemelvader wanneer ons U nou nader, deur U verheerlikte Seun, vra ons nou eerstens dat U ons asseblief sal vergeef omdat ons hoofsaaklik net vir ons en ons familie bid terwyl U verwag dat ons vir alle mense moet bid. Leer ons asseblief om vir U Gees te luister wanneer ons bid en dan sodoende vir almal te kan bid. 

20 Maart 2014
Category: General
Posted by: hannes

Mk. 11:25 en 26

25 “En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.

26 Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie.”

Vader U wil hê dat wanneer ons vergewe ons dit soos U vergewe moet doen. Daar is egter ’n baie groot groep van mense, my ingesluit wat gedink het indien ons nie meer so gereeld daaraan dink nie, hoef ons nie te vergewe nie. Maar nou wil ek elkeen asook myself, selfs die wat ek vergeet het van on voor waarlik vergewe en net soos U my vrygespreek het spreek ek almal van hulle nou vry. Help my asseblief dat ek nie weer aan enigiets daarvan sal dink nie. Amem.  

14 Maart 2014
Category: General
Posted by: hannes

Lk. 9:23
23 “En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.”
Gal. 2:20
20 “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.”

Vader U Woord leer dat indien ek ’n volgeling van Jesus wil wees moet ek myself verloën, sterf in my eie wil, en my kruis elke dag opneem en nou besef ek dat ek al die tyd net ’n bewonderaar van Jesus was al het ek my Bybel gelees gebid en kerk toegegaan en goed aan ander gedoen, maar was nie bereid om myself te verloën nie, en het baie gemurmureer indien ek soms my kruis moes opneem help my nou dat ek ’n ware volgeling van Jesus kan raak. Ek wil van nou af tot Hy weer gaan kom myself verloën en my kruis elke dag op te neem en Hom te volg deur alles te doen soos die Woord dit van my verwag. Amen.

08 Maart 2014
Category: General
Posted by: hannes

Jh.3:3,5

3 “Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.”

Mt. 24:13

13 “Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.”

Vader U Woord leer dat indien ek nie weer gebore is nie ek nie U koninkryk sal sien of daarin sal ingaan nie. Help my dan om weergebore te bly elke dag tot die einde toe. Amen

27 Februarie 2014
Category: General
Posted by: hannes

Hd. 4:29-31

29  “En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek,

30 deurdat U U hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind.

31 En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.”

Vader ek wil met alle vrymoedigheid U Woord spreek soos U dit van my verwag sodat U asseblief U hand mag uitsteek tot genesing en tekens en wonders vul my asseblief met U Heilige Gees tot oorlopens toe.

 

22 Februarie 2014
Category: General
Posted by: hannes

Mal.3:8-10

8 Mag ‘n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe.

9 Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie!

10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.”

Vader help my om te doen wat U van my verwag, in U Woord, en help my asseblief om nooit enigiets te doen of na te laat wat die vyand die reg sal gee om sy vinger na my te kan wys en my te beskuldig dat ek U beroof nie.

16 Februarie 2014
Category: General
Posted by: hannes

1Pet. 2:5,9

5 “en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus

9 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Vader ek laat toe dat U my soos lewende stene opbou, want in Chrietus is ek ‘n uitverkore geslag ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, gekoop as U eiendom en is nou U eiendom Amen.

 

08 Februarie 2014
Category: General
Posted by: hannes

Fil. 4:4-7

4 “Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!

5 Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby.

6 Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

7 En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.”

Vader ek verbly my nou in U die Alleenwyse God en ek is oor niks besorg nie want U is nie ‘n mens dat U sal lieg nie daarom weet ek dat U my dit gee wat ek van U af bid.

01 Februarie 2014
Category: General
Posted by: hannes

Jh 7:37-39

37 “En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!

38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.

39 En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.

Vader gee my asseblief meer van die lewende water, want ek dors na die Heilige Gees in my lewe veral nou in die dae waarin ons vandag lewe, ek kan nie sonder U nie.

25 Januarie 2014
Category: General
Posted by: hannes

Hd 2:38-40

38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

39 Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.

40 En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.

Vader red ons asseblief uit hierdie verkeerde geslag en doop ons waaragtig met U Heilige Gees.

18 Januarie 2014
Category: General
Posted by: hannes

Rm 6:13 “En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.”

Vader help my dat ek altyd sonde en ongeregtigheid uit my lewe sel ban en nooit weer sal toelaat en dan net volgens U instruksies in U Woord te leef.

11 Januarie 2014
Category: General
Posted by: hannes

Mt. 6:31-33

33 “Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?

32 Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”

Vader U weet wat ons nodig het, maar wil tog hê ons moet vra

Fil 4:6 “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.”

Help ons dan om meer van U koninkry te soek as om inkopielyste te bid.  

04 Januarie 2014
Category: General
Posted by: hannes

Lk 21:36

36 “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.”

Bid hierdie week en maak seker dat jy waarlik gereed is, en dat daar niks in jou pad is, selfs godsdiens wat jou gaan verhinder om saam te gaan nie.

04 Januarie 2014
Category: General
Posted by: hannes

Lk 21:36

36 “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.”

Bid hierdie week en maak seker dat jy waarlik gereed is, en dat daar niks in jou pad is, selfs godsdiens wat jou gaan verhinder om saam te gaan nie.

30 Desember 2013
Category: General
Posted by: hannes

Josia 1:8 “Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel”

 Mt 18:19 “Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is.”

Gebed: Vader, help my asseblief dat ek, in 2014 U Woord nooit uit my mond sal laat wyk nie, maar dat eik dit gereeld sal spreek sodat U Heilige Gees daarmee kan saamstem, en ons dit van U af sal kry soos Mt.18:19 beloof 

28 Desember 2013
Category: General
Posted by: hannes

Hd. 2:1-4

1 “En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.

2 En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.

3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.

4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.”

Gebed: Vader  doop ons asseblief weer met U Heilige Gees sodat ons lewe kan getuig dat Jesus waarlik uit die dood opgestaan het.

21 Desember 2013
Category: General
Posted by: hannes

Lk 1:28-31 “En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.

29 En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken.

30 En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.

31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

Ken hierdie Jesus jou?

15 Desember 2013
Category: General
Posted by: hannes

Hd. 2:38 “En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.”

2Kor. 5:17 “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.”

Vader, help ons dat ons Petrus se instruksies vir bekering te volg sodat al ons ou dinge verby kan gaan en ons hele lewe nuut sal raak.

07 Desember 2013
Category: General
Posted by: hannes

Eff. 1:2,3

2 “Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus!

3 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus”

Baie dankie Hemelse Vader dat U my reeds voordat ek in U Seun verborge was geseën met alles wat ek ooit sal benodig, sal U ons help dat ons al die geestelike dinge wat nie met ons sintuie waarneembaar is nie, kan ontvang en dat dit deur God se geloof ’n werklikheid sal word. 

07 Desember 2013
Category: General
Posted by: hannes

Eff. 1:2,3

2 “Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus!

3 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus”

Baie dankie Hemelse Vader dat U my reeds voordat ek in U Seun verborge was geseën met alles wat ek ooit sal benodig, sal U ons help dat ons al die geestelike dinge wat nie met ons sintuie waarneembaar is nie, kan ontvang en dat dit deur God se geloof ’n werklikheid sal word. 

02 November 2013
Category: General
Posted by: hannes

Vader vul my weer opnuut met U Gees sodat ek oorloop en mense om my beïnvloed en wen vir die U koninkryk.

Hd. 2:4 “En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.”

26 Oktober 2013
Category: General
Posted by: hannes

Ons innige meegevoel met Dawie JP en Jody-lee en hul vader moeder, skoonmoeder en familie met hul groot verlies toe Sus Reshmee du Preez haar stryd teen kanker op Donderdagaand, 24 Oktober 3013 ongeveer 19H00 opgesê het. Haar roudiens, gelei deur Pastoor H Struwig ,te Groblerdal vind plaas Maandag 09H00 uit die Omgee gemeente van Riebeek straat Groblersdal. Daar sal egter ook ’n diens gehou word in Durban vir die res van die familie.

19 Oktober 2013
Category: General
Posted by: hannes

Vader open asseblief my oë en ore sodat ek U elke oomblik van my lewe hoor en help my om te doen wat U van my verwag

Mk 11:23 “Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see—en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur—hy sal verkry net wat hy sê.”

09 September 2013
Category: General
Posted by: hannes

DS D Kloppers Getuienis Dins 10 Sept 17H30 Bareki mall

17 Augustus 2013
Category: General
Posted by: hannes

Die midweek selgroep nou Woensdae 18H30 in Gebed sentrum.

30 Junie 2013
Category: General
Posted by: hannes

Getuinis Don. 4 Julie 2013 moet dit nie mis nie 18H00 in gebedsentrum Bareki mall Groblersdal.

05 Junie 2013
Category: General
Posted by: hannes

Ons appèl boks projek kry swaar weens die stygende lewenskoste. Ons is dringend op soek na donateurs wat kruideniersware of finansiële bydraes kan maak. Enige bedrag maandeliks of selfs eenmalig is welkom. Alles gaan in die projek geen admin of ander kostes nie. Kontak ons deur die kontak ons gedeelte van die webblad. God seën jul ryklik.   

17 Mei 2013
Category: General
Posted by: hannes

Aandag alle manne tussen 15 en 75 U word hartlik uitgenooi na ’n geseënde interkerklike mannekamp te Lindeque Ranch 6 Km buite Groblersdal  op Marble Hall pad. Tema is jy gewapen. Kamp begin Vrydag aand 31 Maart 2013 tot 2 Junie 2013 met befaamde sprekers soos Marius Nell, Mark  Henrico, Maartin Smuts  en Ben Lindique. Gratis akkommodasie, etes en drinkgoed. Bring eie kampeer toerusting en beddegoed. bespreek asseblief vroegtydig.  

Vir navrae en besprekings kontak:

Len 083 702 0235   of

Dries 082 570 1365  of

Dirk 083 262 3104

11 Mei 2013
Category: General
Posted by: hannes

Geseende Moedersdag.

My bede is dat alle moeders op Sondag 12 Mei 2013 tot in die grond in bederf word deur haar kinders. Lekker dag.

Pastoor Hannes

17 Desember 2012
Category: General
Posted by: hannes

Ek wil elkeen van ons lesers 'n geseënde Christusfees en 'n vreugdevolle oorvloedbelaaide 2013 toewens mag God u nog nader aan Hom trek.

02 Desember 2012
Category: General
Posted by: hannes

Ons hou eerskomende Sondag, 09 Desember 2012 'n heerlike doopdiens wat gevolg word deur ons jaarafsluit funksie te Wolf's rock om 11H00. Kom geniet die dag saam met ons.

18 November 2012
Category: General
Posted by: hannes

Die Jaareind funksie moes weens omstandighede buite ons beheer vervroeg word met een dag en vind nou op die 9de Desember plaas. Ons is jammer vir enige ongerief. 

21 Oktober 2012
Category: General
Posted by: hannes

Ons jaarafskeid funksie vind plaas op Sondag 9 Desember by Scoeman boerdery waartydens ons ook 'n groot doopdiens gaan hê. Dagboek hierdie dag nou al.  Kanidate vir die doop kontak pastoor betyds om dooplesse by te woon.

19 Augustus 2012
Category: General
Posted by: hannes

Die nuwe verklaring oor my Bybel, lees dit op welkom bladsy onder missie en visie verklarings of laai dit af om op Hierdie skakel te klik. Onthou nagmaal nie op 26/8/2012 soos op Kalender nie, eers 2 September 2012.

22 Junie 2012
Category: General
Posted by: hannes

Die nuwe verklaring oor my Bybel, lees dit op welkom bladsy onder missie en visie verklarings of laai dit af om op Hierdie skakel te klik. Onthou nagmaal nie op 26/8/2012 soos op Kalender nie, eers 2 September 2012.

17 Maart 2012
Category: General
Posted by: hannes

Vanaf 16 Maart elke Vrydag aand om 19H15 kom die familie bymekaar in Bareki Mall om DVD's te kyk en om sommer lekker saam te kuier. 

01 Maart 2012
Category: General
Posted by: hannes

Dit is weereens tyd vir die worsrolle en sosatie verkope te bate van die appel boks projek. Indien u in die aria van Groblersdal Spar is kom ondersteun ons asseblief. Indien u 'n donasie wil maak ons bankbesonderhede is op die kontak ons bladsy. Dankie God seën julle.  

21 Februarie 2012
Category: General
Posted by: hannes

Namens gemeente wil ek net ons innege meegevoel uitspreek teenoor Suster Willa Janse van Rensburg met die verlies van haar seun Pierre Fourie 1/06/1980 tot 20/02/2012 wees kankergewas op brein. Mag God jou en die familie vertroos. Begrafnis Vrydag 17/02/2012 09h00 vanuit AGS Tautestraat Groblersdal diens en ter aardebestelling deur Pastoor Hannes Struwig.

19 Februarie 2012
Category: General
Posted by: hannes

Dit is al weer tyd vir februarie se appelboks. Die finansies is maar skraal indien God nou met u praat enige skenking sal doen Kyk op die donateurs bladsy vir meer inligting. ons bankbesonderhede is op die kontak ons bladsy onthou net u van en appelboks as verwysing. God seën u ryklik. 

13 Februarie 2012
Category: General
Posted by: hannes

Moet asb nie ons nuwe reek mis nie kom vang nou op en ontdek saam met ons jou plek in die Liggaam van Christus.

03 Februarie 2012
Category: General
Posted by: hannes

ons eerste verkope die jaar by spar vir fondse vir die apelbokse

26 Januarie 2012
Category: General
Posted by: hannes

EERSTE NAGMAAL IN Bareki Mall:

Sondag 29 Januarie 2012 is ons eerste nagmaal diens. Kom leer wat sê God se woord aangaande die Nagmaal.  Ons gaan by die geleentheid almal saam ons middagete geniet. Bring asseblief borde messe & vurke en kos, so bietjie meer vir ander wat nie van reëlings bewus was nie. Bid asseblief dat God u sal help om waardig te wees vir sy Nagmaal.

10 Januarie 2012
Category: General
Posted by: hannes

U word hartlik uitgenooi na ons groot openings diens in ons nuwe lokaal oorkant Vallei Apteek Sondag 15 Januarie 2012.

06 Januarie 2012
Category: General
Posted by: hannes

Ons eerste erediens in Bareki Mall te Sondag 8 Januarie 2012.

Hou fotoblad dop vir foto's...


Ondersteun asseblief ons donateurs!

26 Desember 2011
Category: General
Posted by: leo

Ds Deon en Linda Kloppers het die bediening in Gansbaai opgeneem. Pastoor Hannes en Lettie Struwig het die omgee gemeente oorgeneem en met die nodige hulp van die Heilihe Gees gaan hulle op die goeie werk voortbou. Weens omstandighede buite ons beheer moes ons die eredienste by Wolf's Rock verskuif na Bareki Mall.